04.05.2013 21:39

Kronika rodinných domků v Řídeči

Překlad kroniky

Vzpomínky na Řídeč

z Günzburgu

 

Německý originál tohoto českého překladu napsal bývalý místostarosta obce pan Franz Fischer. Společně s ostatními vzpomínkami na Řídeč je pan Fischer napsal v Německu.

Texty jsou přepsány v originálním znění, případně s drobnými úpravami, se kterými byly otištěny v periodiku „Sternberger Heimatpost“.

 

Dům č.p. 1, Alexandr Bajer

 

Byl menší zemědělský statek s 1,6 ha pole a 0,6 ha zahrady, malým obytným domem, malou výměnou, malou stodolou.

Pokud je známo, byl v letech 1850 -1860 vlastníkem Franz Schneider. F. Schneider byl druhý vlastník, první se jmenoval Roller a byl tchánem Tögela. Zemřel v roce 1920. Jeho žena Josefa Tögel, narozená Roller statek prodala v roce 1923 za 30 000Kč řídícímu učiteli Čapkovi z Řídeče. Ten statek zvětšil a opravil.

Ředitel školy Alexandr Čapka byl Čech ze Žerotína. Navštěvoval německý vzdělávací institut pro učitele, jako učitel přišel do Podlesí nad Odrou a odtud přišel jako školní řídící v roce 1891 do Řídeče, bydlel ve škole až do penze v roce 1925 a pak bydlel v domě č.p. 1. Jeho žena Josefina, rozená Mader byla z Podlesí nad Odrou u Budišova nad Budišovkou. Měli 2 dcery: Adolfine (nar. 1892), Hedwig (nar. 1893). A. Čapka byl velký včelař, měl až 30 včelstev. Od r. 1922 až do své smrti byl obecní sekretář . Zemřel na srdeční infarkt v roce 1933. Za 6 týdnu jej následovala jeho žena. Za 2 roky zemřela Adolfine.

O rok později se vdala Hedwig za Alexandra Bajera z Žerotína, svého vzdáleného příbuzného. Ve výminku si zřídil trafiku. Byl dobromyslný člověk, nebyl nikomu nic dlužen.

Po válce byl ruský, potom český komisař. Něco lidem zprostředkoval, přesto se na Němcích obohatil. Přivedl si 1 krávu, 1 jalovici a 1 prase od Brücknerů, č.p. 2.

Kromě A. Bajera byly v obci už jen dvě české ženy: Marie Sommerová od roku 1913 a paní Meixnerová od roku 1936.

 

Dům č.p. 2, Hans Brückner

 

Majitelem většího zemědělského statku byl Hans Brückner. Ke statku patřilo 12,19 ha pozemků v Řídeči a 0,19 ha v Krákořicích, výminek a pěkné, moderně postavené stáje a stodola. Statek byl vybaven mnoha zemědělskými stroji: elektrický motor pro čerpadlo, řemenová pila,... Brücknerovi chovali koně, krávy, prasata.

Hans Brückner převzal dvůr od svého otce Josefa v roce 1925. Oženil se s Aurelií Vitz z Paseky. Měli jednu dceru – Idu. V roce 1940 postavil u vjezdu do vesnice dům, zamýšlený jako výminek. Pronajímal jej Aloisi Riegerovi. H. Brückner zemřel v roce 1978 v 80 letech a dcera Ida v roce 2003 v 70 letech.

 

Dědeček Hanse Brücknera se jmenoval Franz, jeho žena rozená Mitschak pocházela z Babic. Měli spolu 3 syny: Johanna, Josefa a Emila

Otec Josef Brückner se oženil s Amalií Brücknerovou, rozenou Sponer z Komárova

Johann byl vrchním mlynářem ve Šternberku, Emil železničářem v Břeclavi.

Otec Josef Brückner se oženil s Amalií Brücknerovou, rozenou Sponerovou z Komárova

 

Dům č.p. 3

Franz Heinrich

 

Byl větší zemědělský statek s 14 ha v Řídeči a 2 ha v Mladějovicích, pěkně postaveným velkým poschoďovým domem, moderními stájemi, velkou stodolou, výminkem, všemi zemědělskými stroji, elektrickým motorem k šrotování, řetězovou pilou a čerpadlem. Choval 2 koně, 16 krav, 3 prasnice, 10 prasat a 1 kance, býka a včelín se 40 včelstvy.

Majitel Franz Heinrich byl ve válce vlakvedoucí a byl zraněn. Oženil se s Aurelií Kuhnert z Paseky.

V letech 1919 – 1938 byl velitelem dobrovolných hasičů a byl členem dozorčí rady mlékárenské společnosti Šternberk, členem Raiffeisen „kasy“ v Mladějovicích. Zemřel náhle 12.8. 1938 ve věku 52 let poté, co celý den vytáčel med.

Už Franzův otec Johann Heinrich byl schopný zemědělec. Byl také obecní zastupitel. Zemřel na mrtvici při zpracovávání dřeva v lese.

Syn Hans (narozený 1918) narukoval do 2. sv. války, v roce 1945 se přestěhoval ke strýci Richardovi do Drážďan a nastoupil do jeho dřevařské společnosti.

Dcera Grete Heinrich (narozena 1921) se vdala v roce 1946 za Ernsta Langera z Králík, který vedl až do konce války hotel „Šternberský dvůr“. Také oni se odstěhovali do Drážďan a vedli hotel „Bílý jelen“.

 

Č.p. 4, Josef Fuchs

 

Tento malý a starý domek s 0,2 ha pole se rozpadal. Původní majitel Winzenz Titz a jeho žena Maria Titz, roz. Miksch, pracoval na pile, byli bezdětní. Po smrti ženy koupil dům Josef Fuchs, Krakořice za 5 000 Kč. Dům zbourali Češi a na jeho místě vybudovali školní zahradu.

 

Č.p. 5, Josef Link

 

Středně velká usedlost s přilehlými 11 ha pozemků. Statek byl postavený a zařízený průměrně. Dřívější majitel Franz Niklasch a jeho žena Marie (pocházela z Lužic) měli 3 děti: Adolfine se vdala do Domašova za Rösnera, Marie se vdala za Karla Morbitzera, kováře z Komárova. Johann statek převzal a oženil se s Marií Benitschka z Újezda. Měli 2 děti: Hanse a Irenu. Zemřel na encefalitidu. Jeho žena se podruhé vdala za Josefa Linka z Krahulčí a měli 3 děti: Josefa, Rudolfa a Elvíru.

 

 

Č.p. 6, Franz Hunth

 

Dům č.p. 6 byl největším zemědělským statkem s 21 hektary. Bylo zde rychtářství, hostinec s kuželkovou dráhou. Dobře postavený, jen stodola byla stará, vybavený všemi zemědělskými stroji. Původní majitel Alois Rieger se oženil se s Theresií Brückner z Mladějovic. Byli schopní hostinští i zemědělci.

Alois Rieger byl poslancem říšského a zemského sněmu za Rakouska Uherska. Byl také starostou obce a udělal pro ni mnoho dobrého. Pouze kvůli podpisu válečné půjčky za první světové války, kterou ovšem učinil pravděpodobně i pod tlakem rakouských úředníků (a porušil stanovené předpisy), obci vznikly škody.

V roce 1920 oddělil od rychtářství výminek č.p. 50 s velkou zahradou na protější straně cesty s 1,1ha půdy a prodal jej svému bratru Johannu Riegerovi, (za Rakouska Uherska vrchnímu rotmistrovi).

Poté prodal statek a odstěhoval se do Mladějovic. Statek koupil Karel May ze Šternberka za 250 000 Kč. Protože May nebyl sedlák, byl statek v roce 1925 soudně vydražen. Franz Hunth z Krumperk (nyní Podlesí – součást obce malá Morava (pozn. překl.) získal sídlo za 265 000 Kč 28. 1. 1925. Franz a Marie Hunth měli 3 děti: Franz převzal statek a byl vedoucím místních sedláků. Rudolf byl nájemcena statku v „Aichen“ ?? u Uničova, Olga se vdala do Ludvíkovic (u Děčína).??

 

 

Č.p. 7, Josef Brückner

 

Usedlost s 10 hektary, k domu patřil výminek, tak jako ke všem statkům. Obě budovy byly v dobrém stavu. Původní majitel Josef Brückner a jeho žena Franziska, rozená Tögel z Chabičova měli jen jednoho syna Josefa. Ten absolvoval reálnou školu ve šternberku a chtěl studovat. Na přání otce se však musel stát sedlákem. V 1. světové válce byl vojákem a byl v ruském zajetí. Převzal statek a oženil se s Bertou Weber z Lhoty. Ta spáchala sebevraždu. V roce 1926 se oženil s Annou Schulmeister z Chabičova. Měli 2 dcery – Gretu a Heli. Byl obecním pokladníkem, člen představenstev mlékárenské společnosti Šternberk a Raiffeisenkasse. Jeho láskou byla hudba. Hrál i v Mladějovickém kostelním chóru. V noci na 14. března měl sen – slyšel báseň, kterou hned druhý den ráno zapsal.

 

č.p. 8, Josef Fischer

 

Ke statku s velkým domem a velkým výminkem patřilo 10 hektarů půdy a stáje a stodola v dobrém stavu. Původní majitelé byli Franz Fischer a jeho žena, rozená Popp z Mladějovic. Vedle zemědělství byl Franz Fischer také hajný. Měli 6 dětí: Josef převzal statek a vzal si Hildu, rozenou Fischer z Mladějovic. Měli 2 dcery - Hidu a Marthu. Franz se oženil do Paseky, Maxova žena pocházela z Petrovic, Rudolf Marii Götz z Rybníčka. Ernst se oženil s Marií Ohnhäuser z Lipiny a jediná dcera Aurelie Franze Königa z Řídeče. Josef Fischer také vozil kmeny z lichtenšteunského revíru na pilu do Šternberka. Pan Fischer zemřel v roce 1979, jeho žena v roce 1989 v 84 letech.

 

č.p. 9, Hans Wontke

 

Středně velká usedlost, dům i výminek byly dobře udržovány, stodola byla stará. Jeho rodiče Johann a Anna Schmied z Mostkovic měli 6 dětí: Hans se stal sedlákem a oženil se s Hedwigou Fink z Německé Loděnice. Měli 2 děti: Hanse a Gretu, Erwin studoval obchodní akademii, Otto byl řezník, Hermann tkadlec, chodil na tkalcovskou školu, Wilhelm byl kuchař, Friedrich pomocník v mlékárně, a Narzis si paní Wontková přivedla do manželství.

Hans Wontke žil s rodinou po odsunu v oblasti „Klein Bieberau“, pronajal si malý statek a později pracoval jako profesionální hasič. Zemřel 8.8. 1975 v 67 letech. Jeho žena Hedwig zemřela 1.5. 2000 ve věku 85 let.

 

č.p. 10, Gustav Sladek

 

Dřívější vlastník Franz Morbitzer a jeho žena Anna, rozená Mück, měli statek s dobře udržovanými budovami a s 10 hektary pozemků. Měli jednu dceru Josefu, se kterou se oženil Gustav Sladek. Sňatek byl bezdětný. Po odsunu bydlel pan Sládek s ženou v Stadelbergu u Miesbachu, později se odstěhovali do Hofstarringu.

 

č.p. 11, Emilie Rösner – Hermann Kraus

Menší usedlost s 2 hektary pozemků a s budovami v dobrém stavu se stodolou a zemědělskými nástroji na pole. Předchozí majitel Florian Badstieber předal 1866

svému synovi Florianovi usedlost s 12 hektary pole a zahrady. Zemřel v roce 1886. 1894 byla usedlost prodána za 8600 Guldenů Antonu Sommerovi (č.p. 12). Anton Sommer si nechal polovinu zahrady a 10 hektarů pole a zbytek usedlosti prodal v roce 1901 Johannu Schulmeisterovi (č.p. 26). Ten dal usedlost své dceři Emilii Rösner, rozené Schulmeister věnem. Johann Rösner byl dočasně hlavní hajný knížat Lichtensteinů. Manželé měli 4 děti. Paní Rösnerová se později odstěhovala ke své vnučce Mizzi. Kolem roku 1930 usedlost prodala Hermannu a Hermině Krausovým z Haukovic.

 

č.p.12, Emma Schöberle, mlýn a obchod s potravinami

 

Předchozí majitel vlastnil mlýn i pilu, zemědělskou usedlost a dům ve Šternberku. Po jeho smrti se s vdovou oženil Anton Sommer. V roce 1907 vše koupil Franz Rieger starší (dům č.p. 16). F. Rieger si nechal část polí, pilu prodal tesaři Vethovi za Šternberka. Mlýn se zahradou , zahradu se stodolou a poli koupil syn Antona Sommera Josef. V roce 1922 prodal Josef Sommer mlýn Vinzenzi Schöberlemu za 90 000 Kč a postavil si dům č.p. 49. V. Schöberle bohužel zemřel již v roce 1923. Emma Schöberle provozovala mlýn s pomocníkem Knirschem a později s Aloisem Fischerem a zřídila si malý obchod. Měla syna, který zemřel jako 14letý z nerozvážnosti na popáleniny a dceru Emmi. Fischer pořídil turbínu a naftový motor, později elektromotor.

 

č.p. 13 Hans Klein, železničář

 

Dvojdomek v dobrém stavu. Dřívější majitel Johann Fischer jej prodal v roce 1911 Franzi Felgenhauerovi. Ten se oženil s vdovou (Olbrich, rozenou Weiss). Jejich dcera Marie se vdala v roce 1925 za Hanse Kleina. Měli syna Erika, který padl ve druhé světové válce.

 

č.p. 14 Franz Tögel

 

Dvojdomek se zahradou, stájí, stodolou a velkým včelínem. Dřívější vlastník Johann Heinrich a jeho žena Marie neměli děti. Adoptovali si Marii Wilcek, dceru Mariiné sestry z Moravské Hůzové. Marie se vdala za Franze Tögela (č.p. 35.). F. Tögel byl odborný včelař, měl 54 včelstev. Manželé spolu měli 3 syny a jednu dceru: Hans se vyučil

truhlářem, v druhém manželství se oženil s Christel Vogt z Mladějovic. Ferdi se stal zvěrolékařem a žil ve Vídni. Franz se stal také truhlářem a zůstal po začátku války v Německu v Chemnitz. Marie (Miki) zemřela po příchodu Rusů na tetanus. Zůstala po ní dvouletá dcera, byla vdaná s Rudolfem Königem.

 

č.p. 15 Josef Walloch

 

Josef Walloch a jeho žena Anna, rozená Bayer, koupili dům v roce 1908 od H. Weila z Paseky. Měli 2 syny: Franze a Josefa. Josef Walloch starší padl v 1. světové válce. Franz zastřelil sebe a svou nevěstu na kraji Lískovce. Josef se oženil s Marií Hausner z Německé Loděnice.

 

č.p. 16, hostinec - Franz Rieger

 

K hostinci patřilo malé zemědělství se 6 hektary polí. Franz Rieger starší a jeho žena Josefa zvětšili svůj majetek nákupem a prodejem nemovitosti č.p.12. Měli dva syny: Franze a Josefa. Franz byl v 1. světové válce v ruském zajetí. V roce 1928 převzal usedlost a oženil se s Marií Wenzel z Komárova (z mlýna). Přístavbou zvětšil lokál, vybudoval jeviště, takže se zde konala divadelní představení. Sňatek byl bezdětný. Josef studoval chemii a byl v Novém Jíčíně. Franz zemřel v roce 1961 v 68 letech, jeho žena v roce 1973 v 81 letech.

č.p. 17 – Josef Wanke

 

Josefův otec Alois Wanke a žena Cecílie , rozená Vock měli 3 děti: Josefa, Aloise a Adolfinu. Josef převzal od otce pokryvačství a oženil se s Josefou Matzke z Krahulčí. Měli jednoho syna a 2 dcery. Syn Josef se oženil a žil ve Wilhelmshavenu (BRD). Dcera Marie se vdala za Franze Fischera ještě v rodné vlasti 30. prosince 1944. Christine byla vdaná za Leopolda Schertlera z Uničova. Alois Wanke se oženil s Annou Heinz z Německé Loděnice. Byl klempíř a pokrývač. Adolfine se vdala za Franze Meixnera. Ve výminku bydlel Karl Walzer, veselý Vídeňák, se svou ženou Marií a dcerou z prvního manželství (od manželky Cecílie).

 

č.p. 18, Liechtensteinská hájenka

 

Hájenka s velkou zahradou a přilehlými budovami. Dřívější majitel Bayer a jeho žena, rozená Brückner měli jednu dceru Cecílii. Ta zdědila a později prodala pozemky řídečským zemědělcům a budovu knížeti Liechtensteinovi. Dům byl služebním bytem hajného. Seidler, později vrchní hajný Oklitschek, který zemřel v roce 1943. katl Swatschek zde bydlel jako pomocný hajný do května 1945.

 

č.p. 19, Hans Wonka

 

Pěkná usedlost s 16,5 hektary polí, velkou zahradou a s dobře postaveným stavením, stájemi a výminkem. Dřívější majitel Johann Wonka a jeho žena Marie, rozená Nemetz, z Babic měli 3 dcery. Hans zemřel ještě před narozením svého syna. Hans Wonka byl v mládí aktivní ve spolkové mládeži v německém severomoravském spolku. Byl zodpovědný za divadelní představení, vlastenecké slavnosti a další akce. Převzal statek a oženil se s Irenou Patzelt z Bedřichova, neteřívrchního polesného Jennyho, předchůdce vrchního polesného Wingelmüllera. Měli 2 syny: Hanse a Haralda. V říjnu 1938 byl jmenován starostou. Vedl osudy vesnice ke spokojenosti všech až do příchodu Rusů, kteří ho odvedli a dostal se do tábora v Osvětimi, kde měl zemřít. Po odsunu přišla jeho žena se syny a oběma švagrovými do Hessenska. Bohužel zemřela už v roce 1949. Oba 10- a 12tiletí chlapci byli láskyplně vychováváni oběma tetami Josefou a Wilheminou. Hans se stal finančním inspektorem a Harald technickým zaměstnancem. Žili s rodinami v Rossdorfu.

 

č.p. 20, Johann Fischer

 

Malá usedlost v dobrém stavebním stavu. Předchozí majitel statek zanedbával a oběsil se na půdě (seníku). Jeho žena, rozená Bayerová, z Mladějovic stavení prodala v roce 1911 Johannu Fischerovi a jeho ženě Josefě, rozené Felgenhauer. Měli 5 dětí: Alois studoval, pracoval jako mlynář u paní Schöberlové, Anna se vdala za Otto Theimera ze Svitav, měli 3 děti: Marii, Otýlii a Hanse. Marie zůstala svobodná, Adolfine se vdala za H. Knirsche a Hans s Marií Woditschkovou z Domašova. Po rozvodu se oženil s Annou Horler.

 

č.p.21, Hans Pospischil

 

Velká usedlolst s 18 hektary půdy, s budovami v dobrém stavu a všemi zemědělskými stroji. Dřívější majitelka Josefa Marka předala statek své dceři. Na příjezdu do obce nechala rodina postavit kamenný kříž, na jehož podstavci je vytesána tato slova: “Na přání syna Franze postavili tento kříž v roce 1888 rodiče Leopold a Josefa Marka ke slávě Boží. Podnět, který k tomu vedl, není znám. Dcera paní Markové si vzela Martina Pospischila ze Střelic. Byl schopný zemědělec, přesto později hospodářství zanedbával. Měli 4 děti: Elisabeth se vdala do Paseky, Marie zůstala svobodná. Aloisia se vdala za Karla Rösnera, měli 1 dceru Marii. Hans se oženil s Ottilií Schramm ze Lhoty, měli 1 dceru Hildu. Hans Pospischil zemřel v roce 1953 ve věku 56 let, jeho žena ve věku 74 let v roce 1971.

 

č.p. 22, Eduard Tegel

 

K obytnému stavení pařil výminek a 9 hektarů polí. Všechny budovy byly v dobrém stavu. Dřívějším majitelem byl Wendelin Rieger, bratr Aloise Riegera (č.p.6), vyučený pekař. Koupil si stavení od svého švagra Josefa Frieba, který ve Šternberku nabyl „Berghof. - tj. Hradní dvůr – tj. Šternberský dvůr???“ Byl ženatý s Mariá Meixner z Újezda, měli 4 děti: Elisabeth se vdala za Eduarda Tegela z Újezda, Marie a Angela zůstaly svobodné. Hans se oženil s Irmou Appel z Německé Loděnice. Patřil jim dům č.p.54.

 

č.p. 23, Franz Gabriel

 

Usedlost s 10 hektary půdy a budovami v dobrém stavu, bez zemědělského nářadí. Dřívější vlastník Felgenhauer předal usedlost své vnučce Anně. Ta se vdala za Franze Gabriela ze Želechovic u Uničova. Sňatek zůstal bezdětný. Jeho žena zemřela den před svěcením zvonů, jejichž pořízení velice podporovala. Pole byla pronajata řídečským zemědělcům. Zemřel v 92 letech. Usedlost zdědily dcery sestry jeho ženy, Hermine a Ottilie, které bydlely ve Vídni. V domě se nacházala mateřská školka pro Řídeč a Komárov.

 

č.p. 24, Gustav Bayer

 

Statek s 12 hektary pozemků, velmi dobře postavené budovy se zemědělskými stroji. Dědičný statek, jméno „Bajer“ bylo na statku od roku 1765. V roce 1890 shořely stáje. Dřívější majitel Ambros Bayer byl ženatý s Marií Hübner z Babic. Syn Franz zemřel v roce 1904, Marie se vdala za Tögela z Chabičova. Gustav usedlost převzal, vzal si Annu Hamal z Nové Hradečné. Měli 2 děti: Wilfried a Herlinde. Zemřela v roce 1949, Gustav Bayer v roce 1956 ve věku 72 let, jeho žena v roce 1981, ve věku 87 let. Wilfried se oženil s Mariannou Kreissl z Jáchymova.

 

č.p. 25, Rudolf Frömel

 

Větší usedlost s 14,5 hektary pozemků, dobrými budovami a včelínem. Předchozí majitel Karl Krumpholz se oženil s Theresií Felgenhauer. Sňatek zůstal bezdětný. Majitel statek prodal Wendelinu Heinrichovi (č.p. 27) a žil ve výminku. Wendelin Heinrich z některá pole z tohoto statku připojil k domu č.p. 27 a usedlost dal svému synu Josefovi, který se v roce 1914 oženil s Josefou Neumann z Karlova. Zemřel ale už v roce 1922. Měli 3 děti: Hilda si vzala H. Bartla z Lužic, Marie Wilhelma Götze z Komárova a Josef se vrátil z francouzského zajetí teprve v roce 1948. Josefa Heinrich se podruhé vdala v roce 1924 za Rudolfa Frömela z Arnoltic. Rodiče paní Frömmel, Josef a Josefa Neumann, bydleli ve výminku.

 

č.p. 26, Hermann Schulmeister

 

Usedlost s 12 hektary pozemků, velmi dobře postavenými budovami a stroji. Předchozí vlastník H. Schulmeister a jeho žena měli 2 syny a jednu dceru. Josef zemřel následkem úrazu, Emilie získala usedlost č.p.11 a vdala se za Johanna Rösnera. Johann převzal statek. Oženil se s Annou Schischma z Hnojic a dlouhé roky byl v obecní radě, po založení hasičů 1. komandant do roku 1914. Zemřel za první světové války v Rusku, byl převezen do Řídeče a pohřben v Mladějovicích. Měli 4 děti: Emilie se vdala za Wilhelma Heinricha (č.p. 27). Hans zemřel ve třech letech na zánět slepého střeva. Hermine byla vdaná za Josefa Schreibera z Olešné u moravské Krásné Hory. Hermann převzal sídlo a oženil se s Josefinou Fiker z Německé Loděnice. Kromě zemědělství se ještě vozil kmeny z řídečského revíru na pilu „Stein“ do Šternberka. Po odsunu se rodina dostala do Leutenbachu. Hermann zůstal věrný svému povolání a pronajal si v okrese „Allen“ statek, který obhospodařoval až do penze. Zemřel v roce 1993 v 82 letech.

 

č.p. 27 Wilhelm Heinrich

 

Větší statek s 15,5 hektary půdy, všemi stroji velmi dobrými stájemi a velkým obytným domem. Předchozí majite. Wendelin Heinrich byl 2 funkční období obecní zastupitel. Během jeho funkčního období byla postavena nová škola. Oženil se s Marií Rieger. Měli 4 syny a dceru. Johann absovoval školu pro kadety a za první světové války byl kapitán. Byl ve Vídni ve „vyměřovacím“ úřadu. Smrtelně se zranil během služby v Alpách. Josef dostal dům č.p. 25, který mu koupil otec od Karla Krumphloze, jehož manželství bylo bezdětné. Adolf se oženil s Hedwigou Theimer z Domašova a koupil si dům v Komárově. Aloisie se vdala za Viktora Wenzela z Komárova (mlýn). Wilhelm převzal statek po smrti otce v roce 1920 a oženil se sousedkou Emilií Schulmeister v roce 1929. Měli 6 dětí: Herminu, dvojčata Williho a Wernera, Hanse, Heinze a Emilii. V letech 1927 – 1938 byl starostou obce. Za jeho funkčního období byla vybudována v obci elektřina, v letech 1931-1933 postaven vodovod, v roce 1936 bylo započato s pozemkovými úoravami. Byl aktivní ve všech spolcích. V roce 1938 složil úřad. Po vysídlení odešel se svou rodinou do Bavorska a pořídil si nový domov. V roce 1971 navštívil i přes vysoký věk se synem Heinzem svou starou vlast. Chtěl ještě jednou vidět svůj dům, pole a vesnici. Pokud mu dovolily síly, účastnil se taká setkání rodáků, která se konala v bavorsku. Zemřel v 17.12. 1977 v 90 letech. Jeho žena zemřela o rok později.

 

Tyto domy byly v obci zbořeny:

č.p.4 – Josef Fuchs, č.p. 5 Josef Link, č.p. 8 Josef Fischer, č.p. 12 – mlýn Schöberle, č.p. 32 Theresia Tögel, č.p. 48 Wendelin Tögel, č.p. 9 Johann Wontke – obytný dům i výminek.

 

č.p. 28 Franz Hoplitschek

 

Jednodomek, který převzal Adolf Sperlich starší od svého otce Floriana, dřívějšího majitele. Florian se oženil s Josefou Schwammel, měli 2 děti: Adolfa a Annu. Josefa brzy zemřela. Adolf se oženil s s Josefou Mader z Hlásnice, měli jednu dceru: Elisabeth. Adolf Sperlich starší koupil pro svého vnuka Adolfa dům č.p. 34. Ten se oženil s Franziskou Wittka z Mutkova. Dcera Elisabeth z druhého manželství si vzala Franze Hoplitschka, měli 4 děti: Gerlinde, Martha, Edeltraud a Franz. Oba se dožili 82 let.

 

č.p. 29 Franz König

 

Dvojdomek s kolařskou dílnou. F. König dům koupil od Wenzela Hübnera, byl ženatý s Cezilií Gabriel z Rybníčka. Pracoval v lese a dlouhé roky obecní „služebník, tj. zaměstnanec?“. Měli 4 děti: Anna se vdala za Cerwenku ze Šternberka, bydleli v Komárově, Aloisie: Alois Rieger (č.p.6), Rudolf: Marie (Miki) Tögel, Franz převzal dům a oženil se Aurélií Fischer (č.p. 8), měli jednoho syna: Wilfrieda. Byl kolař. Protože koupil sousedící rozpadající se obecní dům, mohl při přestavbě domu vybudovat dílnu. Franz König padl 22. října 1944.

 

č.p. 30 Franz Nedoflatschil

 

Malý dům, předchozím majitelem byl Anton Badstieber, zemřel dríve než jeho žena Pauline. Po smrti muže se jeho žena starala o obchod s mlékem – nejdříve tažený psy, později koněm. Protože byla bezdětná, ujala se sirotka z Babic. Jmenoval se franz Nedoflatschil. Vyučil se zedníkem a byl také lesním dělníkem. V roce 1922 se oženil s vdovou Emmou Gutmann ze Šternberka. Z prvního manželství měla 3 děti: Emmu, Antona a Hildu. Emma se vdala za Lehnerta z Újezda, Anton je pohřešovaný, Hilde byla adoptována. Franz Nedoflatschil zemřel už v roce 1936.

 

č.p. 31 Franz Fischer

 

Výměna k domu č.p. 48, patřila Franzu Fischerovi. Předchozí majitel Franz Fischer a jeho žena Theresia měli 4 děti: Alois byl děkanem v Horním Benešově. Wendelin byl učitelem v „Hemfeld“ v Čechách, Johann se stal vlastníkem domu č.p. 20 a 13. Franz převzal usedlost a v roce 1883 postavil dům č.p. 48 a oženil se s Marií Biehal z Újezda. Mnoho let byl topičem obecní mlátičky. Díky výměně obecního lesa a nákupu několika akrů od domu č.p. 18 mohl zvětšit své zemědělství. Se ženou měli 3 děti: Hermine se vdala za Johanna Ohnhausera z Lipiny, Adolf vystudoval a stal se ředitelem telegrafní centrály ve Vídni. Zemřel v 39 letech, 29. prosince 1929. Franz se oženil s Annou Dörrich z „Nümberg“ u města Libavá.

 

č.p. 32 Franz Tögel

 

Jednodomek. Franz Tögel byl stolař, oženil se s Theresií Heinrich. Měli 5 dcer: Aloisia, Franziska, Theresia, Marie a Hermine. Aloisia se vdala za H. Mücka z Hlásnice. Zemřela při porodu dcery Elsy. Její sestra Franziska se vdala za švagra H. Mücka. Marie zůstala svobodná. Hermine byla druhou ženou vdovce Josefa Felgenhauera (č.p. 40). Theresia převzala dům a po odsunu přišla s neteří Elsou a jejím synem Waltrem do Horního Bavorska.

 

č.p. 33

 

Původní majitel Zeughammer prodal rozpadající se dům Johannu a Alosii Grill. Měli 4 děti: Josefa, Aloise, Aloisii a Gustel. Syn Josef nechal dům zbořit, vybudoval opěrnou zeď a rpodal pozemek sousedovi Karlu Swatschkovi.

 

č.p. 34 Adolf Sperlich

 

Florian Sperlich koupil dům od H. Sponera, který se odstěhoval do Šternberka a předal dům svému vnukovi Adolfu Sperlichovi. Ten se oženil s Franziskou, rozenou Wittka.

 

č.p. 35 Josef Tögel

 

Jednodomek. Předchozí majitel Johann Tögel byl švec, oženil se s Josefou heinrich, měli 5 dětí: Julius (padl v 1. světové válce), Franz se oženil s Marií Wilcek (adoptovanou Heinrichovými z č.p. 14), Josefine se vdala za H. Hinerta z Dlouhé Loučky, Philippine (zemřela 1939), Josef se oženil s Josefou Fuhrmann z Německé Húzové, měli 1 dceru: Christine. Josef zemřel 10. dubna 1945 v Řídeči.

 

 

č.p. 36 Karl Swatschek

 

Jednodomek s malým pozemkem. Předchozí majitel Franz Hübner byl horník v dole na železnou rudu v Chabičově, ženatý s Antonií Schulmeiset z Chabičova. Měli jednu dceru Aloisii, která si vzala Karla Swatschka z Újezda. Pracoval jako stavební dozor. Jak už bylo zmíněno, koupil si pozemek od Grill a používal jej jako zeleninovou a ovocnou zahradu. Měli 3 děti: Josefa (padl v roce 1943 v itálii, Gerhard a Gertraud. Protože onemocněl, musel změnit zaměstnání. Stal se hajným a od roku 1943 do května 1945 bydleli v Liechtejsteinské hájenceč.p. 18, kterou předtím obýval hajný Oklitschek. K. Swatschek zemřel v 9.3. 1943 v 52 letech, jeho žena v roce 1984 v 83 letech.

 

č.p. 37 Josef Felgenhauer

 

Menší zemědělská usedlost s 3,5 hektary polí, stodolou, ovocnou zahradou a domem s výminkem. Stavení je rodným domkem iniciátorky sbírky fotografií Anny Felgenhauer (Duschek). Předchozí majitel Florian Felgenhauer se živil vedle zemědělství také kovářstvím a byl muzikantem v obecní kapele. Byl ženatý s Franziskou Klein z Hlásnice. Měli 3 syny: Aloise, Josefa a Franze. Alois absolvoval reálku ve Šternberku a stal se železničním úředníkem v Leoben. Franz se vyučil kovářem, tímto řemeslem se ale neživil. Josef se vyučil tesařem, byl velmi muzikální a jako šestnáctiletý hrál se svým otcem v kapele. 12 let byl ve vojenské kapele a byl propuštěn jako šikovatel. Převzal malé zemědělství, v roce 1923 se oženil s Adelheid Niklasch z Nového Dvora a znovu pracoval jako tesař u stavbivedoucího Vetha. Hudbě zůstal věrný a dlouhá léta hrál v kapele Baschny na lesní roh a na … . Při odsunu si vzal nástroje s sbeou – měl štěstí a prošel s nimi. Nikdy už ale nehrál. Byl šťastný, že je zachránil, měly pro něj obrovskou cenu. Josef Felgenhauer zamřel 1.6. 1962 v 75 letech, jaho žena 29.8. 1979 v 79 letech.

 

č.p. 38 Adolf Fischer a Rudolf Gabriel

 

Dvojdomek – Adolf Fischer a jeho žena Franziska měli 2 děti: Hedwig se vdala za H. Siebela z Rybníčku, Adolf se oženil s Matyldou Kloss ze Stachova (dřív samostatná obec, dnes součást Lipiny), Wilhelm padl ve 2. světové válce, Emma se vdala za Rudolfa Gabriela z Újezda. Měli 2 syny: Rudolfa (zemřel ve Francii) a Hermanna.

 

č.p. 39 Josef Bayer

 

Jednodomek s výminkem. Předchozí majitel Josef Bayer byl horník v železnorudném dole v Chabičově. Oženil se s Cecílií Heinrich (č.p. 14), měli 2 děti: Emilie se vdala za Franze Hladila z Krákořic a měli 1 dceru Gretu, Josef převzal dům a vzal si Marii Beil z Rybníčka – měli 2 děti: Josefa (je nezvěstný) a Franze.

 

č.p. 40 Josef Felgenhauer / Franz Tögel

Dvojdomek s malou stodolou a 1,5 hektary polí. Předchozí majitel koupil usedlost a vystavěl dům, oženil se s Antonií Nawratil z Babic a měli 2 děti: Josef byl architekt, Hermine se vdala za Franze Tögela (č.p.32), měli 3 děti: Waltraud, Hermine a Franz.

 

č.p. 41 Wendelin Tögel

 

Malý domek, dříve výminek k č.p. 18. Po smrti výminkáře jej Liechtensteinové pronajali Wendelinu Tögelovi. Ten byl ženatý s Marií Clement. Měli 8 dětí: Marii, Adolfa, Augustu, Johanna, Aloise, Wilhelma, Annu a Franze. Anna dům koupila.

 

č.p. 42 Liechtensteinská hájovna

 

Hájovna, velký obytný dům postavený roku 1880. Hajní: Tilscher, Müller, Streit, Womaschke, Luta, Hugo Jenny Verwalter, Emil Wingelmüller hlavní lesník, Leo Partsch a lesník Teichmann.

 

č.p. 43 „Stará škola“

Budova se zvonicí a hodinami na věži, jako škola sloužila do roku 1894. Zvon musel být odvezen během první světové války. Nový byl opatřen v roce 1922. Věžní hodiny byly dárkem od Dr. Wonky, bytem ve Vídni, strýcem Hanse Wonky, posledního starosty. Po stavbě nové školy byly místnosti pronajaty. Posledními nájemci byli Adolf Tögel se ženou a dětmi Olgou a Bertholdem, Veronika Klein a Alois Novak s dcerami Erna a Hermine, Franz Meixner starší se svou druhou ženou (rakouská národnost) a jejími dvěma syny Boleslavem a Břetislavem.

 

č.p. 44 Obecná škola

 

Nová škola byla moderně postavená za starosty Wendelina Heinricha: byla zde jedna velká třída s kabinetem na školní pomůcky, bytem pro řídícího učitele, školní dvůr s tyčí na šplh, jáma s pískem na skok daleký. Prvním učitelem byl Alexander do roku 1925, poté Josef Papouschek do roku 1936, Stefan Dworschak do května 1945. Byl ženatý s Marianne Felkel a několik let byl obecním sekretářem, od roku 1939 obedním vedoucím („Ortsleiter“). Po příchodu Rusů byl odvezen do Šternberka, odtud do Olomouce. Zemřel v roce 1947 v táboře Neu-Brandenburg, jeho žena v roce 1981.

 

č.p. 45 Adolf Niklasch

 

Jednodomek, A. Niklasch byl ženatý s Amalií Pudel, měli 4 děti: Amalie si vzala Josefa Sabinského,

železničáře z Komárova, Emilie si vzele Hanse Vogta s Paseky, Elisabeth se vdala za Čecha z Žerotína. Adolf byl v roce 1945 v zajetí v Německu (Untersteinach), oženil se s vdovou. Josef a Amalie Sabinsky bydleli u Wallochů (č.p. 15). Měli 3 děti: Amalii, Josefa (nezvěstný), Helga (zemřela jako dítě na zápal mozkových blan). Amalie zemřela v roce 1995 v 72 letech.

 

č.p. 46 Pila na dřevo s rybníkem

 

K pile patřila velká zehrada a místo na skládku dřeva. Předchozí majitel byl Anton Sopmmer (č.p. 12). Vše koupil Franz Rieger starší (č.p. 6), mlýn prodal Antonu Sommerovi zpět, ponechal si pole a pilu prodal Eduardu Vethovi, stavebnímu podnikateli ze Šternberka. Když byl jeho synovi prodán obchod, zachránil pilu jako dědictví pro svou dceru Annu. Ta se vdala za vedoucího provozu Eduarda Kovare. Zemřela ale už po porodu svého prvního dítěte. Pila byla majetkem dcery Anni Kovar. Její otec provoz modernizoval, zabudoval dřevoplynový motor a později elektromotor, protože vodní pohon z rybníka už nestačil. Byla postavena také plná brána. 17. září 1943 pila vyhořela (jednalo se o sabotáž) a následně byla znovu opravena.

 

č.p. 47 Obecní dům

 

Obecní dům byl postaven v letech 1910/1911 výnosem kresního lékaře ze Šternberka jako izolační dům pro infekční nemoci. Bylo zde 6 místností vybavených 2 postelemi, 2 peřinami a prádlem a márnice. Po dostavbě nemocnice ve Šternberku byl dům zdarma převeden do majetku obce a ta jej pronajímala. V roce 1912 zde byli v jedné místnosti ubytováni dělníci provádějící odvodňování, v orce 1913 byly 2 místnosti pronajaty Johannu Baierovi, byly postaveny chlív a šopa. V roce 1914 byly 2 pokoje pronajaty Adolfu Haschke, obuvníkovi a Josefu Niklaschovi. Během 1. světové války zde bylo ubytováno 20 vojáků, kteří zpracovávali na Vysoké Roudné větrný polom. Jejich jednotka měla ležení v Újezdě. Jejich převažujícím jídlem byla polenta. Později byla v této místnosti ubytovna pro „turisty“ a žebráky. V roce 1933 se Johann Baier s rodinou přestěhoval do své novostavby postavené vedle obecního domu. Vystřídali se zde další nájemci: Alois Brückner, Alois Tögel, Adolf Pöffel. Starosta Hans Wonka v jedné místnosti zřídil obecní úřad a knihovnu.

 

č.p. 48 Franz Fischer

 

Dům č.p. 48 byl menší zemědělskou usedlostí s velkou ovocnou zahradou a včelínem. Pan Fischer je autorem této obecní této obecní kroniky. V úvodu kroniky napsal: „Obecní kronika zůstala na obecním úřadě. Nepodařilo se mi ji od Čechů dostat. Proto se pokusím, pokud mi vzpomínky dovolí a mí krajané pomohou, zaznamenat poslední důležité události a uchovat tak minulost pro další generace společně s kronikou domů a katastrální mapou.“ Druhým dílem této místní kroniky je sbírka 650 fotografií. S tímto fotoalbem bylo započato v roce 1988 a bylo představeno k radosti všech 7.5. 1989 na setkání rodáků v Griesheimu. Místní kronika má tedy textovou a obrazovou část.

Vyučil se tesařem u Eduarda Vetha ve Šternberku, v roce 1905 přešel pod Oswalda Vetha a byl stavbyvedoucí do roku 1945. V první světové válce byl až v Itálii v Assiagu a unikl zajetí díky dovolené kvůli svatbě 26. října 1918. Oženil se Annou Dörrich z „Nürnberg“ u Města Libavá. Měli 4 děti: Franz se oženil 30.12. 1944 s Marií Wanke z Řídeče, Hermann 1952 s Bertou Albes s Hildesheimu (BRD), Anni se vdala v roce 1948 za Hermanna Biehala z Lužic. Adolf zemřel 9.6. 1946 na válečné následky v nemocnici u Drážďan.

Pan Fischer byl aktivní v mnoha veřejných pozicích obce Řídeč: obecní pokladník (1920-1922), obecní zastupitel (1922-1927), místostarosta starosty Hanse Wonky (1938-1945), předseda (elektrifikační společnosti,) člen komise vodohospodářské a pozemkové (pozemková reforma), člen sboru hasičů, důvěrník svazu včelařů.

Pam Fischer zemřel již v roce 1955 ve věku 70 let, jeho žena v roce 1972 v 80 letech.

 

č.p. 49 Josef Sommer

 

Obytný dům, stáj a malá stodola manželů Josefa a Marie (Češka) Sommerových, měli 2 děti: Josefa (zemřel v roce 1942 u Stalingradu) a Marii. Marie se vdala za Blahu (Čech) a přestěhovali se na usedlost Pospíšilů (č.p. 21).

č.p. 50 Johann Rieger

 

Jednodomek s malou stodolou, velkou zahradou a včelínem. J. Rieger byl vrchní strážmistr (rotmistr) za Rakouska Uherska. Ve druhém manželství byl ženatý s Aurelií Fischer Aurelií Fischer ze Stachova (část Lipiny). Koupil usedlost v roce 1920 od svého bratra Aloise Riegera (č.p. 6), kterému předtím dům patřil jako výminek. Z prvního manželství měl 2 děti: Hans (oženil se s Hildou Dehmel z Komárova, Wilhelmine se vdala za Fritze Beiera z Berlína. Hans Rieger a Fritz Beier padli ve 2. sv. válce. Ve druhém manželství měl 3 děti: Waltra, Marii a Brunhildu. Walter se oženil s Irmou Geibel z Pfungstadtu (BRD?), měli 1 dceru. Marie se vdala za Reinharda Branda, neměli děti. Brunhilda spáchala sebevraždu v roce 1962 v 37 letech.

 

č.p. 51 Franz Meixner

 

Jednodomek s podkrovím manželů Franze a Adolfiny Wanke Meixner, měli jednoho syna Waltera.

 

č.p. 52 Alois Wanke

 

Jednodomek manželů Aloise a Anny (rozené Heinz z Německé Loděnice) postavený v roce 1932. Měli 5 dětí: Alois, Josef, Hermann, Gerhard, Heinz. Anna Wanke zemřela v roce 1947 následkem úrazu ve věku 43 let.

 

č.p. 53 Johann Baier

 

Dvojdomek postavený v roce 1933. J. Baier se oženil s Emilií Krusch z Mohelnice, měli 3 děti: Emilie (vzala si Franze Niklasche z Mladějovic, 2 dcery), Hans (oženil se s Ludmillou Schönweitz z Těšíkova, 1 dcera), Elisabeth (Vzala si Franze Schöna ze Šternberka, 3 dcery a jeden syn. Paní Schön zemřela v roce 1988, pan Schön v roce 2005 v 95 letech.

 

č.p. 54 Hans Rieger

 

Hans Rieger (syn Wendelina Riegera, č.p.22 ) a jeho žena Irma, rozená Appel z Dálova postavili domek v roce 1938. Měli 6 dětí: Brigitte, Hans, Otto, Angela, Irma, Hugo. Oba zemřeli velmi brzy (Hans v roce 1961 v 53 letech, Irma v roce 1964 v 50 letech).

 

č.p. 55 Hans Brückner

 

Dvojdomek postavený v roce 1940 jako výminek k domu č.p. 2. Jedná se o poslední novostavbu v obci .

 

 

—————

Zpět